Pivo’s, Leiding en Spelteam

badgePivoPivo’s

Bij de bijeenkomsten van de Welpen, Explorers en Stam is vrijwillige begeleiding aanwezig. Deze begeleiders noemen wij binnen de Luctor pivo’s. De pivo’s begeleiden, waar nodig, de gehandicapte jongeren bij de activiteiten, maar ook bij andere zaken zoals bij het eten, rolstoel duwen en helpen bij het uit- en aankleden op bijvoorbeeld het kamp.

De begeleiding is nodig tijdens de wekelijkse woensdag bijeenkomsten, de maandelijkse zaterdag bijeenkomsten, de jaarlijkse weekenden voor de Welpen en Explorers en het zomerkamp waar alle jongeren altijd naar uitkijken. Zonder deze hulp kunnen onze jongeren vaak niet met spelletjes meedoen en zeker niet mee op zomerkamp vanwege hun handicap. En zoals gezegd, de Pivo’s doen dit als vrijwilligerswerk en zijn voor het bestaan van de scoutinggroep van groot belang.

Het omgaan met de jongeren is voor de ene makkelijker dan voor de andere, maar voor iedereen is er begeleiding door collega Pivo’s maar ook vanuit de stafleden van onze scoutinggroep. Je staat er dus nooit alleen voor. En naast dat je er de jongeren een geweldige tijd mee geeft, is het erg leuk, leerrijk en dankbaar werk om te doen.

pivoScoutFit

Leiding

De leiding heeft buiten taken die een pivo ook heeft nog andere verantwoordelijkheden. Hiertoe behoren onder andere het onderhouden van contacten buiten de groep (ouders, groepsleiding en stichting), deelname aan het maandelijks overleg en het zorgen voor activiteiten waar de gehele groep aan mee kan doen zoals de regio wedstrijden RSW en Welpenweekend geörganiseerd door Regio Klein Gelderland. Daarnaast volgt de leiding de door de landelijke Scouting organisatie vereiste cursussen ter verkrijging van de juiste bevoegdheden. En uiteraard is ook dit alles voor de leiding op vrijwillige basis.

Een paar mensen van de leiding (zijn tevens ook Pivo’s) zijn contactpersoon voor de Welpen, Explorers en Stam. Op de contactinformatie-pagina staat vermeld wie de contactpersonen zijn, en het betreffende mailadres. En op de bijeenkomsten kunt u uiteraard ook gewoon even naar deze Pivo’s vragen, aangezien ze over het algemeen aanwezig zullen zijn.

Afmelden voor een bijeenkomst vooraf via de contactpersoon van je speltak, of bel tijdens een bijeenkomst naar het clubhuis: 026 351 66 40

De contactpersoon van iedere speltak heeft zitting in de groepsraad en vertegenwoordigt hier zijn/haar speltak als teamleid(st)er Scouts, Explorers of Stam. In de groepsraad kunnen ook personen uit het spelteam worden uitgenodigd. En de groepsbegeleider heeft ook zitting in de groepsraad en vertegenwoordigt het bestuur in dit overleg.

Spelteam

De activiteiten voor onder andere de bijeenkomsten worden voorbereid door het spelteam. Hierin zitten pivo’s en leiding. Er wordt een spelprogramma gemaakt waaraan iedereen kan meedoen. Voor het zomerkamp en het pinksterkamp wordt er een speciaal kampspelteam opgesteld.

Vrijwilligersbeleid

Voor alle vrijwilligers binnen Scouting geldt dat ze lid zijn van Scouting Nederland. Hierbij geldt tevens dat er voldaan moet worden aan de gedragsregels zoals binnen Scouting Nederland geldend zijn. De onderstaande gedragsregels zijn ook te vinden op de website van Scouting Nederland.

  1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt
  2. De vrijwilliger gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast
  3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is.
  4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen vrijwilliger en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  5. De vrijwilliger raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  6. De vrijwilliger gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, tenten, omkleedruimten, douches etc.
  7. De vrijwilliger beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.
  8. Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
  9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Bij vragen over deze gedragsregels zelf, of over de toepassing ervan binnen onze groep, kan altijd een van de bestuursleden gevraagd worden (net met wie de betreffende vrijwilliger het prettig vindt het onderwerp te bespreken). Ook voor het maken van een melding wanneer er niet in overeenstemming met deze gedragscode gehandeld wordt, kan een van de bestuursleden benaderd worden. Zie de contactpagina voor de namen en contactgegevens van onze bestuursleden.

Daarnaast is het beleid bij nieuwe vrijwilligers dat deze eerst komen kennismaken met enkele van de vrijwilligers en leden, waarbij we van beide kanten bekijken of er een klik is. Tevens vragen we van onze vrijwilligers dat ze een VOG kunnen overleggen die specifiek aangevraagd is voor onze organisatie.